Gedragscode ASP Advocaten

Gedragscode voor advocaten aangesloten bij Vereniging ASP, hierna te noemen: ASP-advocaat.

De ASP-advocaat verleent juridische bijstand met inachtneming van de hierna volgende regels.

1. De ASP-advocaat:
- voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van LSA
- is een vrijgevestigd advocaat, of is verbonden aan een vrijgevestigd advocatenkantoor;
- staat geen aansprakelijkheidsverzekeraars of daarmee gelijk te stellen partijen bij;
- behandelt geen personenschadezaken, waarbij de aan de zaak te besteden tijd, de benodigde financiële middelen die aan de behandeling van een zaak besteed kunnen worden,
  en/of de mogelijkheden om deskundigen in te schakelen op welke wijze dan ook beperkt of gelimiteerd worden, anders dan door de benadeelde zelf;
- besteedt tenminste 50% van zijn of haar praktijk aan de behandeling van personenschadezaken, met een minimum van 500 uur aan cliëntgebonden werkzaamheden;
- behaalt tenminste tien (10) punten per jaar op het gebied van personenschade, waaronder het volgen van de door LSA verplichte nascholing.
- neemt jaarlijks deel aan een tweetal intervisie- of intercollegiale toetsingsbijeenkomsten, die worden georganiseerd door de vereniging.

2. Een ASP-advocaat komt op voor het slachtoffer. Hij stelt zich integer op en gaat voortvarend en transparant te werk.

3. Het contact tussen het slachtoffer en de ASP-advocaat moet zo transparant mogelijk verlopen. De ASP-advocaat streeft dit na:
a) door in ieder geval bij het begin van de zaak altijd het slachtoffer het slachtoffer te spreken, bij de ASP-advocaat op kantoor of bij het slachtoffer en door van een dergelijke bespreking een schriftelijke bevestiging of verslag op te stellen waarin onder andere aan de orde komt wat het lidmaatschap van ASP inhoudt, met verwijzing naar de website en deze Gedragscode.
b) De tekst van deze verwijzing luidt of bevat tenminste de binding aan de Gedragscode en een verwijzing naar de website:
“ondergetekende is lid van de vereniging van advocaten voor slachtoffers van personenschade (ASP) en houdt zich aan de in dat verband geldende Gedragscode en draagt actief bij aan uitwisseling van kennis over de behandeling van personenschadezaken. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de website https://www.asp-advocaten.nl
c) door bereikbaar te zijn. Dit betekent dat hij/zij het slachtoffer persoonlijk te woord staat, als het slachtoffer telefonisch contact zoekt met de ASP-advocaat en het slachtoffer zo spoedig mogelijk terugbelt als het slachtoffer daarom vraagt;
d) door het slachtoffer ook schriftelijk te informeren over de voortgang, onder andere door het slachtoffer kopieën te sturen van alle (relevante) stukken, voorzien van een in voor de cliënt begrijpelijke taal geschreven toelichting met in aan het slachtoffer gerichte correspondentie de vermelding wanneer de ASP-advocaat verwacht opnieuw van zich te laten horen;
e) door het slachtoffer regelmatig te informeren over zijn juridische positie;
f) door het slachtoffer schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van een advies aan voor te lichten over een bereikt onderhandelingsresultaat voordat de zaak definitief wordt geregeld. Deze verplichting bestaat voorzover het onderhandelingsgesprek buiten aanwezigheid van de cliënt werd bereikt. Deze toelichting mag ook een samenvatting zijn van een persoonlijk onderhoud waarin het bereikte resultaat mondeling aan het slachtoffer is toegelicht. 

4. De ASP-advocaat stelt zich actief op. Hij/zij heeft de leiding over het schaderegelingsproces. Dit betekent dat de ASP-advocaat: 
a) de voortgang bewaakt;
b) inkomende correspondentie in beginsel binnen twee weken behandelt;
c) zorgt voor het opvragen van de politie registratieset, een proces-verbaal, informatie uit het kentekenregister of uit het handelsregister;
d) zorgt voor het opvragen van medische informatie;
e) zorgt voor het opvragen van informatie bij de werkgever of het UWV;
f) de aansprakelijke partij voorstellen doet met betrekking tot te verrichten (medische) expertises;
g) de schade inventariseert, zo nodig met behulp van een schadeexpert;
h) uitgangspunten formuleert voor de berekening van de (toekomst)schade;
i) de aansprakelijke partij vraagt een voorschot te verstrekken, als de financiële situatie van het slachtoffer daarom vraagt;
j) de mogelijkheid onderzoekt van alternatieve geschillenbeslechting, zoals mediation, als verschil van inzicht blijft bestaan met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar;
k) de weg naar de Rechter niet schuwt;
l) aanwezig is wanneer de verzekeraar een bezoek aflegt aan het slachtoffer en hij in elk geval bij het eerste gesprek met een ten behoeve van het schaderegelingsproces ingeschakelde externe deskundige (anders dan een medisch deskundige) aanwezig is. 

5. De ASP-advocaat is ervaren en deskundig:
a) hij zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen op het gebied van personenschade en past die ontwikkelingen ook toe;
b) hij werkt samen met een medisch adviseur, die louter en alleen optreedt voor slachtoffers en BIG-geregistreerd is met minimaal drie jaar ervaring of die werkt onder begeleiding van een mentor die dit is. De medisch adviseur wordt in de regel in iedere zaak ingeschakeld. 
c) het (schriftelijk) medisch advies dient bij voorkeur te worden toegezonden aan de medisch adviseur van de wederpartij, ter bevordering van de transparantie na voorafgaand overleg met het slachtoffer; 
d) hij is in staat de medische aspecten van een letselschadezaak te begrijpen, al dan niet nadat deze zijn toegelicht door zijn medisch adviseur;
e) hij stelt zich toetsbaar op, door alle medewerking te verlenen aan de behandeling van een tegen hem ingestelde klacht. 

6. De ASP-advocaat is volstrekt helder over de kosten die het slachtoffer hem voor zijn werkzaamheden moet betalen;
a) hij wijst het slachtoffer schriftelijk op de mogelijkheid om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen (via de overheid of de rechtsbijstandverzekeraar van het slachtoffer);
b) hij licht het slachtoffer schriftelijk in over de hoogte van zijn uurtarief, bijkomende kosten en de mogelijkheid van (gedeeltelijk) verhaal van deze kosten op de aansprakelijke partij.

7. In bijzondere gevallen kan een verzoek bij het ASP bestuur worden ingediend om een afwijking van de gedragscode toe te staan indien:
a) naleving van de gedragscode leidt tot uitzonderlijk onwenselijke gevolgen, waarin bij het opstellen, dan wel het aanpassen van de code niet is voorzien, of;
b) sprake is van een situatie waarvoor een aanpassing van de code in de maak is, waardoor de situatie naar verwachting binnen een redelijke termijn in overeenstemming zou zijn met de nieuwe code, of;
c) met voorafgaande toestemming van het bestuur een in tijdsduur beperkte proef wordt verricht om een mogelijk nieuwe ontwikkeling in de letselschadebranche in het belang van het slachtoffer te testen. 

8. De ASP-advocaat laat zich bij afwezigheid waarnemen door een al dan niet aan hetzelfde kantoor verbonden collega ASP-advocaat, of instrueert een collega van zijn kantoor die geen ASP-advocaat is over de werkwijze in het kader van waarneming. De standaard van waarneming moet tenminste voldoen aan de volgende eisen:
a) ASP-advocaten die werkzaam zijn binnen een kantoor waar geen ander ASP-lid of volwaardig LSA-lid werkt, moeten beschikken over een schriftelijke waarnemingsafspraak met een collega die ASP-lid is. De waarnemer moet in voorkomende gevallen binnen een termijn van 2 werkdagen kunnen beschikken over het betreffende dossier, voorzover de advocaat niet in staat is via gebruikelijke digitale wegen zelf vragen van het slachtoffer te beantwoorden of zijn kantoor te instrueren. 
b) Het moet voor de waarnemer mogelijk zijn het computersysteem van de ASP-advocaat te raadplegen ten aanzien van het betreffende dossier.
c) De garantie dat een slachtoffer vier dagen per week door een deskundige ASP-advocaat opgevangen kan worden. 
d) De waarnemingsregeling treedt tenminste in werking indien de ASP-advocaat langer dan 1 werkweek voorgenomen afwezig is wegens vakantie of andere redenen. Verder voorziet de regeling in een instructie hoe het kantoor en/of verwanten moeten handelen bij ongeplande afwezigheid met een te verwachten duur van meer dan 1 werkweek wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden;
e) Bij afwezigheid van de ASP-advocaat wordt voor interne waarneming zorg gedragen. Indien interne waarneming niet mogelijk is, zorgt de ASP-advocaat voor externe waarneming, bij voorkeur door een medelid van de intervisiegroep. 
f) Bij eenpitters wordt de waarneming extern gewaarborgd, bij voorkeur door een medelid van de intervisiegroep van de ASP en tenminste door een ander ASP lid. Het slachtoffer wordt bij aanvaarding van de opdracht op de hoogte gesteld welke waarnemingsregeling van toepassing is en in voorkomende gevallen van wijzigingen ten aanzien van de waarnemingsregeling. 
g) De waarnemer, of een ander daartoe gemachtigde, moet binnen een termijn van maximaal 2 weken betalingen kunnen laten verrichten van de derdengeldrekening aan het slachtoffer. 
h) De waarneming dient te voldoen aan de LSA en/of ASP vereisten. 

9. Indien het slachtoffer van advocaat wisselt en de opvolgend advocaat is evenals de voorganger ASP-advocaat, zal de vorige ASP-advocaat het dossier op eerste verzoek aan de nieuwe ASP-advocaat zenden.
a) Openstaande declaraties mogen geen belemmering vormen om het dossier zo spoedig mogelijk over te dragen. De nieuwe ASP-advocaat zal zich zonodig inspannen om de openstaande declaraties van de vorige ASP-advocaat door de aansprakelijke partij betaald te krijgen, tenzij hij deze onredelijk vindt. In dat geval, zal hij de vorige ASP-advocaat hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. De vorige ASP-advocaat behoudt zijn eventuele recht de openstaande declaraties bij het slachtoffer te incasseren.
b) Bij de overdracht van het dossier, doet de vorige ASP-advocaat, bij de nieuwe ASP-advocaat opgave van: 
    a. het totaalbedrag van door de verzekeraar voldane voorschotten betreffende de schade van het slachtoffer en de overige kosten, waaronder de buitengerechtelijke kosten; 
    b. het totaal gedeclareerde bedrag aan buitengerechtelijke kosten en overige kosten en wat hiervan nog openstaat;
    c. het totaalbedrag van de door het slachtoffer betaalde kosten.

[Zoals laatstelijk vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 11 april 2019]