Opstelling verzekeraars bij letselschade verhardt (nadere cijfers)

De tv-uitzending EenVandaag van dinsdag 14 april 2017 (zie uitzending) besteedde aandacht aan de verharding van de opstelling van verzekeraars bij de afwikkeling van letselschadezaken. Er worden meer letselschadeclaims afgewezen en er wordt getraineerd bij de afwikkeling van letselschadedossiers. De vereniging van advocaten voor slachtoffers van personenschade (ASP) luidt daarom de noodklok. Volgens de ASP zijn letselschadeslachtoffers de dupe van de gewijzigde koers van verzekeraars. Zo wijst een enquête onder de leden van de ASP uit dat een meerderheid van de advocaten de verharding in de afhandeling van letselschadeclaims herkent. De ASP pleit, indien verzekeraars hun werkwijze niet aanpassen, voor politiek ingrijpen.

Stijging kosten
Bijna zonder uitzondering merken de ASP-advocaten op dat verzekeraars traineren bij de afwikkeling van letselschadeclaims. EenVandaag toont in haar uitzending twee sprekende voorbeelden van letselschadeslachtoffers die de dupe zijn geworden van de verharde opstelling van verzekeraars. Als reactie op de uitzending weerspreekt het Verbond van Verzekeraars dat er sprake is van structurele achterstanden. De verharding zou veroorzaakt worden door een verhoging van de advocaatkosten. In de laatste vijf jaar zouden deze kosten met twintig procent gestegen zijn. Kloppen deze cijfers echter wel? En kan dit de verharde opstelling van verzekeraars verklaren? ASP geeft hierop antwoord.

Kosten aan omvang schade gekoppeld
Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars zou gebleken zijn dat er in 2010 gemiddeld € 7.600,- aan advocaatkosten per letselschadezaak werd betaald en in 2016 € 9.000,- per zaak. Deze stelling van het Verbond wordt echter niet met cijfers onderbouwd. Daardoor is het maar de vraag of er wel sprake is van een stijging. Zelfs als die stijging er zou zijn, dan is het interessant waardoor deze vermeende stijging veroorzaakt wordt, aldus de ASP. In haar reactie stelt het Verbond van Verzekeraars dat het aantal gewonden en aanrijdingen in het verkeer de laatste jaren is toegenomen. Bij een stijging van het aantal slachtoffers zal ook het uit te keren bedrag aan schadevergoedingen stijgen. Dit zal er onverkort toe leiden dat de advocaatkosten ook stijgen. Deze zijn immers rechtstreeks aan de omvang van de schade gekoppeld. 

Inflatie reden stijging
Een tweede reden voor de stijging van de advocaatkosten wordt door het Verbond van Verzekeraars - al dan niet bewust - níet genoemd. Dat is de inflatie. Door deze inflatie wordt namelijk de stijgende advocaatkosten voor een groot gedeelte al verklaard. Indien de gemiddelde advocaatkosten in 2010 (€ 7.600,-) worden vermeerderd met de inflatiecorrectie, dan bedraagt het gemiddelde bedrag in 2016 ruim € 8.400,-. Er blijft daarmee weinig over van de stelling van het Verbond dat de advocaatkosten zijn gestegen en daardoor de verharding bij de afwikkeling van letselschadezaken zou zijn veroorzaakt. Tel daarbij op dat er de laatste jaren veel meer ingezet wordt op de re-integratie van het slachtoffer. Dit is (ook) in het voordeel van de verzekeraar, want het leidt direct tot lagere schadevergoedingen. Wel zal er door deze extra werkzaamheden een geringe verhoging van de advocaatkosten kunnen ontstaan.

Meer werk voor advocaat
Tot slot is de gewijzigde houding van verzekeraars een voorname reden voor de eventuele stijgingen. Door personele tekorten en verminderde kwaliteit van de schadebehandelaars bij verzekeraars moeten vaak extra aanmaningen en sommaties verstuurd worden, dient er vaker een zinloze discussie te worden gevoerd en moet meer en meer voor een procedure gekozen worden om een adequaat voorschot te krijgen. Simpelweg dient er door de gewijzigde opstelling van de verzekeraars veel meer werk door de advocaat verricht te worden om voor het slachtoffer een redelijke schadevergoeding te bewerkstelligen. De houding van de verzekeraar zelf is met andere woorden de hoofdreden voor de vermeende stijging van de advocaatkosten. In een reactie over de stijging van de gemiddelde advocaatkosten aan EenVandaag berichtte het Verbond: "niet te kunnen aangeven of dit aan stijgende advocatentarieven ligt of doordat advocaten meer werk hebben aan een dossier."*

De ASP meent dat uit de reactie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat zij het signaal afkomstig uit de enquête niet serieus neemt. Dat is merkwaardig, omdat de kwaliteit van de dienstverlening van de betreffende verzekeraars ter discussie staat. Voor letselschadeslachtoffers staat er veel op het spel. Indien verzekeraars zelf niet ingrijpen, dan is er naar de mening van ASP een rol weggelegd voor de politiek. Dat er iets moet veranderen staat echter in ieder geval wel vast. 

*bron: https://eenvandaag.atavist.com/letselschade