Lid worden van de vereniging ASP

De voorwaarden voor het lidmaatschap van de ASP zijn opgenomen in de statuten. Daarnaast is er een gedragcode voor advocaten aangesloten bij de ASP. Het lidmaatschap van de ASP is voorbehouden aan advocaten die voldoen aan de volgende criteria:

  • zij moeten advocaten zijn met een voltooide stage en lid zijn van de Vereniging van Letselschade Advocaten;
  • zij moeten minstens 50% van hun praktijk besteden aan hulp aan slachtoffers van personenschade;
  • zij dienen zich te onthouden van rechtshulp aan assuradeuren in letselschadezaken;
  • zij verplichten zich om zich actief voor de vereniging in te zetten;
  • het lidmaatschap is niet vrijblijvend;
  • De leden houden hun kennis en kunde voortdurend bij door het volgen van interne en externe cursussen, het ontwerpen en implementeren van protocollen en onderlinge hulp en overleg.

U voldoet aan de bovenstaande criteria en wilt graag lid worden van de ASP? Advocaten kunnen het aanvraagformulier voor het lidmaatschap hier downloaden. U kunt ook het formulier online invullen en insturen.

 

Persoonsgegevens
Vragen
Ondertekening

Indiener verklaart door indiening van dit formulier in te stemmen met de lidmaatschapsverplichting om tenminste 2x per jaar deel te nemen aan de door de ASP georganiseerde intervisiebijeenkomsten en ermee bekend te zijn dat de kosten daarvan door de vereniging tegelijk met de jaarlijkse contributienota in rekening gebracht zullen worden en indeling in een intervisiegroep te vragen.

Indiener verklaart door indiening van dit formulier ermee bekend te zijn dat het deelnemen aan een andere intervisiegroep dan de groep waarvoor het lid een uitnodiging via de contactpersoon van het bestuur (thans Arjan Rittersma) zal ontvangen, het lid niet bevrijdt van de verplichting de verschuldigde kosten van de intervisiegroep te voldoen.

Indien verklaart door indiening van het verzoek tot toelating tot de vereniging ASP de statuten en reglementen van ASP te aanvaarden en te onderschrijven.

Indiener verklaart de bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.